logo

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
KOŁA PZW nr 12 CarpPub
w Rogoźnicy

1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Koła …….........................
2. Członkowie Koła (UWAGA! nie dotyczy członków uczestników) mają prawo wybierać i być wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Walne Zgromadzenie Członków Koła otwiera Prezes Zarządu Koła lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
4. Prezes Zarządu Koła proponuje kandydaturę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego może zaproponować każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
5. W następstwie wyboru Przewodniczący Zgromadzenia proponuje skład Prezydium Walnego Zgromadzenia. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
6. Po wyborach Prezydium Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący przeprowadza wybory komisji mandatowej, oraz komisji uchwał i wniosków. Kandydatów do komisji może zgłosić każdy uczestnik Zgromadzenia posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, składu Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia a także wybór komisji mandatowej oraz komisji uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
8. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, czuwa także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami Statutu PZW i Regulaminu Organizacyjnego Koła.
9. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący Zgromadzenia.
10. Poza kolejnością Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom władz i organów wyższych PZW oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
11. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).
12. Goście zaproszeni i przedstawiciele władz i organów wyższych PZW mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie władz i organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
13. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest obecne ponad ½ członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zgromadzenia w II terminie, wyznaczonym co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umiesz¬czona w zawiadomieniu o miejscu i terminie walnego zgromadzenia.
14. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd Koła projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał Walnego Zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
16. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
17. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem lub uchwałą ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” jest równa, wniosek lub uchwała upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści dokumentu chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia w porozumieniu z Prezydium.
18. Głosowania przeprowadza Przewodniczący Zgromadzenia. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
19. Walne Zgromadzenie członków Koła przyjmuje oddzielnie uchwały, w szczególności w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za dany rok
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu Koła za dany rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za dany rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za dany rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności gospodarczej na łowisku specjalnym za 20 rok **
- planu pracy na dany rok oraz preliminarza finansowego na dany rok,
- liczby godzin pracy na rzecz Koła oraz ekwiwalentu za tę pracę w danym roku,*
- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej Koła w danym roku,*
- przeznaczenia nadwyżki prowadzonej działalności na łowisku specjalnym **,
- pokrycia niedoboru na działalności prowadzonej na łowisku specjalnym **,
- innych dotyczących działalności Koła.
20. Po wyczerpaniu porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu Walne Zgromadzenie ulega rozwiązaniu.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia w porozumieniu z Prezydium.

* niepotrzebne (jeżeli się nie przewiduje) należy skreślić
** dotyczy Kół prowadzących łowiska specjalne